GDPR

Ochrana osobných údajov

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

I. Použité pojmy

Správca dát: W HOTEL s.r.o., Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava (ďalej iba "Hotel")

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

II. Všeobecné ustanovenia

1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Hotela a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.

2. Hotel sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ("Nariadenie").

III. Práva, povinnosti a mlčanlivosť

1. Hotel sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.

2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Hotel povinný spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä:

a.) recepčná; b.) manažér/prevádzkar; c.) riaditeľ

3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných Hotelom.

Hotel ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje hostí ďalším subjektom.

Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí sú:

a. Hotelový systém Hores

b. Účtovná spoločnosť Finnum s.r.o.

4. Podmienky spracovania a zaobchádzania s osobnými údajmi hostí sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi Hotelom a daným spracovateľom.

IV. DPO (Data protection officer)


Poverencom Hotela je Ing. Vladimír Ludvík, prokurista (ludvik@whotel.sk). Hotel zabezpečil poverencovi školenie potrebné s vykonávaním tejto funkcie v súlade s Nariadením.


V. Informácie o zákazníkoch

1. Hotel má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu, prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto právnych predpisov je Hotel povinný uchovávať tieto osobné údaje o zákazníkoch po dobu 5 rokov.

2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov Hotel uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu zákazníka. E-mailová adresa je využívaná taktiež na marketingové účely Hotela, konkrétne na zasielanie nepravidelného newslettera. Z e-mailovej databázy a odberu newslettera sa môže zákazník kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v e-mailovej správe. Hotel prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.

3. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Hotel o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchované na karte hosťa v hotelovom systéme Hores. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť poštou na adresu Hotela. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov Hotel kartu hosťa odstráni. Hotel sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

VI. Technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov

1. Hotel sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.

2. Hotel sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

a. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Hotela, ktoré budú mať Hotelom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;

b. osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Hotela, do ktorého budú mať prístup iba oprávnené osoby;

c. Hotel zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;

d. Hotel vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.

3. Hotel sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom Hotelom. Hotel a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v Hoteli.

VII. Kamerový systém

Hotel využíva k prevencii a ochrane svojich zákazníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. Hotel prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

Kamerové záznamy z Hotela a okolia Hotela sú spracovávané maximálne 15 dní odo dňa zhotovenia kamerového záznamu.

VIII. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.05.2018